OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce inicjatorem powołania „Stowarzyszenia XBRL POLSKA”.

Informujemy, że w wyniku starań SKwP w dniu 12.01.2006 decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy „Stowarzyszenie XBRL Polska” zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń.

Poniżej zamieszczamy krótki rys historyczny procesu powoływania „SStowarzyszenie XBRL Polska"

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako pierwsza instytucja w kraju podjęła starania nad rozpowszechnieniem nowego standardu, (języka) prezentacji sprawozdań finansowych jakim jest XBRL (eXtensible Business Reporting Language - rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej). W listopadzie 2004 roku przedstawiciel SKwP Maciej Frączek wziął udział w organizowanej w Brukseli 10 międzynarodowej konferencji poświęconej elektronicznemu językowi sprawozdawczości finansowej XBRL.

Szczegółowe sprawozdanie z konferencji dostępne jest tutaj

Kolejnym etapem na drodze tworzenia polskiej jurysdykcji XBRL (tj. organizacji promującej standard w danym kraju) było zorganizowanie, w Warszawie w dniu 25 lutego 2005 roku pierwszej konferencji informacyjnej XBRL. Głównym celem konferencji było zaznajomienie uczestników z ideą elektronicznej sprawozdawczości finansowej, zagadnieniami dot. zapewniania przejrzystości tych sprawozdań oraz problemami związanymi z wymianą informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w przygotowywanie, analizę oraz przesyłanie informacji finansowych drogą elektroniczną przy użyciu dostępnych narzędzi sprawozdawczości komputerowej. W konferencji uczestniczyło ponad 70 osób reprezentujących firmy, instytucje oraz organizacje zainteresowane ideą jednolitej sprawozdawczości finansowej.

Szczegółowe sprawozdanie z konferencji dostępne jest tutaj

W dniu 18 kwietnia w siedzibie SKwP odbyło się robocze spotkanie firm i instytucji zainteresowanych propagowaniem języka XBRL w Polsce. Po prezentacji na temat procesu budowy, struktur, zadań i celów jurysdykcji rozpoczęła się dyskusja. Uczestnicy spotkania zgodzili się, iż brakuje jednolitych wzorców sporządzania sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Istnieje co prawda zaproponowana przez KPWiG taksonomia dla spółek giełdowych, ale po wejściu w życie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zaszła potrzeba wprowadzenia elektronicznego wzoru sprawozdania zgodnego z MSSF.
Głównym postulatem wyrażonym przez uczestników spotkania było zaproszenie do współpracy regulatorów (Ministerstwo Finansów, KPWiG, NBP).


Kolejnym krokiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zmierzającym do powołania polskiej jurysdykcji XBRL było zorganizowanie w dniu 22 września spotkania założycielskiego „Stowarzyszenia XBRL Polska". Na spotkanie przybyli przedstawiciele firm i instytucji, które wyraziły chęć przystąpienia do nowo powoływanego stowarzyszenia oraz wzięcie udziału w pracach nad tworzeniem oraz promowaniem języka XBRL w Polsce. Członkami założycielami "Stowarzyszenia XBRL Polska" zostały następujące organizacje: (w kolejności alfabetycznej) Bazy i Systemy Bankowe, ComputerLand, Ernst&Young, HLB Frąckowiak, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów, KPMG, Notoria Serwis, SAS Institute, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Szczegółowe sprawozdanie z konferencji dostępne jest tutaj

Ukoronowaniem starań Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jest postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 12.01.2006r. o wpisaniu „Stowarzyszenia XBRL Polska" do rejestru stowarzyszeń.

Przydatne adresy:
www.xbrl.org (strona XBRL International)
www.xbrl-eu.org (strona XBRL in Europe)
www.xbrl-pl.org (strona polskiej jurysdykcji XBRL)

Artukuły prasowe na temat standardu XBRL:

Magazyn Dyrektorów IT CIO - w numerze 6/7 2005 zamieścił obszerny artykuł o standardzie XBRL. Autorami artykułu są Maciej Piechocki oraz Mateusz Hojda

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE