OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Rada Międzynarodowych Standartów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) Wydała Oświadczenie w Sprawie Daty Wejścia w Życie MSRF

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) będąca niezależnym organem działającym pod auspicjami IFAC podjęła decyzję, że wydany przez nią pełny zestaw* zmienionych Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (MSRF) wejdzie w życie w odniesieniu do badań sprawozdań finansowych za okresy obrotowe rozpoczynające się 15 grudnia 2009 r. i później.

Wskazując na ostateczną datę rozpoczęcia obowiązywania standardów opracowywanych w nowej formule redakcyjnej IAASB chciała wyeliminować wątpliwości, które wyrażano w związku z tą datą. Decyzja o dacie wejścia w życie pozwoli podmiotom tworzącym standardy, regulatorom i audytorom na zaplanowanie z wyprzedzeniem i przygotowanie się do implementacji MSRF.

Ostateczne wersje standardów są wydawane po tym, gdy od strony merytorycznej zostały zatwierdzone przez IAASB oraz, pod kątem przestrzegania właściwego procesu ich opracowywania - przez Radę Nadzoru nad Interesem Publicznym (PIOB). Etapowość ta ma umożliwić wszystkim zainteresowanym stronom podjęcie właściwych działań niezbędnych do implementacji standardów, począwszy od przejęcia standardów do danego systemu prawa, przetłumaczenie, zmianę podręczników oraz dostosowanie procesów nauczania i szkolenia.

IAASB w dalszym ciągu kontynuuje prace nad doskonaleniem standardów i prezentowaniem ich w bardziej zrozumiałej formie i zamierza zakończyć ten proces zgodnie z planem do końca 2008 r.


* Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2006/43/KE (z 17 maja 2006 r.) w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, badania ustawowe w UE powinny być przeprowadzane zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej. Standardami tymi z dużym stopniem prawdopodobieństwa staną się MSRF wydawane przez IFAC. Jednakże Komisja Europejska zobligowała IFAC, aby IAASB wydała standardy w formie zmienionej i dostosowanej do wymogów UE. Na skutek tych nacisków IAASB podjęła się zmiany dotychczasowych MSRF i zgodnie z pierwotnymi założeniami proces ten miał być zakończony do 2011 r. Jednak na skutek działań lobbingowych różnych zainteresowanych stron, zakończenie procesu aktualizacji standardów planowane jest przed końcem 2008 r.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE