OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Nowe wymogi badań sprawozdań finansowych grup kapitałowych wydane przez IAASB

2006.04.26

Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) wydała zbiór propozycji opracowanych celem poprawy jakości badania sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Propozycje te zostały zamieszczone w powtórnie wydanym projekcie dyskusyjnym Międzynarodowego Standardu Rewizji Finansowej 600 pt. Badanie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.

Projekt standardu MSRF 600 został opracowany w nowym stylu przyjętym dla nowych standardów, służącym zwiększeniu zrozumiałości wydawanych przez IAASB opracowań.

W następstwie przeprowadzonych konsultacji IAASB zmodyfikowała wcześniejszy projekt standardu. W nowym projekcie główne zagadnienia dotyczą

a) zakresu, w jakim biegły rewident grupy kapitałowej powinien angażować się w badanie składników badanych przez innych biegłych rewidentów oraz

b) niezależności tych biegłych rewidentów od biegłego rewidenta grupy kapitałowej.

IAASB oczekuje zatem odpowiedzi na temat następujących dwóch zagadnień:

 • We wcześniejszych propozycjach wyodrębniono czynności i pracę, które biegły rewident grupy kapitałowej musi wykonać, w zależności od tego, czy inni biegli rewidenci są z nim powiązani czy też nie. O ile czynnik powiązań może być istotny, to siła tych powiązań może się różnić, dlatego na obecnym etapie IAASB stoi na stanowisku, iż kryterium powiązań z innymi biegłymi rewidentami nie jest wystarczającą podstawą dla określania zakresu pracy biegłego rewidenta grupy kapitałowej. W związku z tym IAASB zwraca się do respondentów z prośbą o wskazanie, czy zgadzają się z tym podejściem, które zostało odzwierciedlone w nowych wymogach zawartych w projekcie MSRF 600.

 

 • Nowy projekt MSRF 600 został opracowany w oparciu o założenie, że biegły rewident grupy ponosi wyłączną odpowiedzialność za opinię z badania sprawozdania finansowego grupy kapitałowej. Wymaga to od niego uzyskania odpowiednich i wystarczających dowodów, na których może oprzeć wydaną opinię. Ponieważ aktualna praktyka badania sprawozdań finansowych grup kapitałowych jest zróżnicowana, IAASB za niezbędne uznał, aby biegły rewident grupy kapitałowej podejmował ściśle określone działania i procedury służące uzyskaniu dowodów badania w sytuacji, gdy w badaniu uczestniczą inni biegli rewidenci. Respondenci są proszeni o udzielenie odpowiedzi, czy takie podejście jest według nich uzasadnione.

Ponadto można zgłaszać uwagi na temat zastosowania w przedstawionym projekcie standardu nowej konwencji ich opracowywania standardów wg zasad tzw. zrozumiałości.
Z omawianym projektem MSRF 600 można zapoznać się na stronie www.ifac.org/ED
Uwagi do projektu należy zgłaszać do dnia 31 lipca 2006 r. na adres EDComments@ifac.org. Wszystkie zgłoszone uwagi zostaną zamieszczone na stronie internetowej IFAC i będą publicznie dostępne.

 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE