OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Sprawozdawczości Finansowej 2004

KOMUNIKAT STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE W SPRAWIE PRZYJĘCIA MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI/SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (MSR/MSSF)

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1606/2002 z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości od 1 stycznia 2005 r. MSR/MSSF obowiązują bezpośrednio we wszystkich krajach UE. Określony w rozporządzeniu zakres podmiotowy obejmuje skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek giełdowych. Jednocześnie rozporządzenie przewiduje możliwość rozszerzenia tego zakresu przez państwa członkowskie na inne podmioty oraz na jednostkowe sprawozdania finansowe. Polski ustawodawca skorzystał z tej możliwości i poszerzył zakres obligatoryjnego stosowania MSR/MSSF ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 213 poz. 2155).

Rozporządzenie 1606/2002 określiło, że teksty standardów, które mają być stosowane w UE będą ukazywać się w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dotychczas ukazały się:

"Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września 2003 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady."

o Rozporządzenia Komisji (WE) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003:

W rozporządzeniach nigdy nie ukażą się pełne teksty standardów i materiałów objaśniających. Komisja Europejska, nie będzie również publikować ujednoliconej wersji standardów.

Dysponentem praw do opublikowania wydania zbiorczego MSR/MSSF (pełnych tekstów) w języku polskim jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wydanie zbiorcze zawiera ujednolicone teksty wszystkich standardów opublikowanych przez Komisję Europejską i dodatkowo – uzasadnienia wniosków, objaśnienia stosowania, przykłady ilustrujące oraz wytyczne stosowania. Materiały te posiadają bardzo duże walory poznawcze i znacząco ułatwiają stosowanie standardów w praktyce. Obecnie unijna wersja standardów obejmuje w przybliżeniu 1200 stron tekstu, natomiast wydanie zbiorcze (wersja komercyjna) to ok. 2800 stron.

Dotychczas Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opublikowało dwa najobszerniejsze standardy poświęcone instrumentom finansowym: Międzynarodowy Standard Rachunkowości (MSR) 32 Instrumenty finansowe: ujawnianie i prezentacja oraz (MSR) 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena. Publikacją w Dzienniku Urzędowym UE objęta jest wyłącznie sama treść standardów (w przypadku MSR 32 i 39 jest to ok. 280 stron). Materiały dodatkowe (ok. 330 stron) są objęte prawami autorskimi i będą dostępne w wyżej powołanej wersji komercyjnej wydanej przez SKwP.

Reasumując, tylko wydanie zbiorcze MSR/MSSF (które ukaże się w lutym 2005 r.) będzie zawierało komplet ujednoliconych tekstów MSR/MSSF i dokumentów towarzyszących. Teksty, które ukazały się w rozporządzeniach Komisji Europejskiej są tożsame z ich odpowiednikami w wydaniu zbiorczym, gdyż w obu wypadkach zawierają to samo tłumaczenie przygotowane przez zespół tłumaczy SKwP. Teksty publikowane w formie rozporządzeń UE stanowią zaledwie ok. 40% pełnych tekstów MSR/MSSF zawartych w wydaniu zbiorczym.

W razie wątpliwości związanych z relacją unijnych tekstów standardów do wersji komercyjnej prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Głównego SKwP, tel. (022) 622 77 39, e-mail: sekretariat@skwp.org.pl

Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zamówienia prosimy kierować na adres:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny
Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego
00-443 Warszawa, ul Górnośląska 5
tel. (022) 629-00-66
fax: (022) 625-33-30
wydawnictwa@cosz.org.pl

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE