OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Książki w naszej bibliotece

Można szukać, wciskamy ctrl+f
Anderko Jan  Efekty ekonomiczne wynalazczości pracowniczej  1979 
Anderko Jan  Ustalanie efektów ekonomicznych wynalazczości pracowniczej  1973 
Baka Władysław red.  Transformacja bankowości polskiej w latach 1988-1995. Studium monograficzno-porównawcze  1997 
Bandarzewski Kazimierz  Kazusy prawo gospodarcze publiczne  1996 
Bednarska Hanna  Mikroekonomia kurs podstawowy  2006 
Bednarski Lech  Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa  1998 
Bednarski Lech  Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym  1987 
Beger Tomasz  Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe  2011 
Benio Marek, Gnela Bogusława  Prawne aspekty działalności gospodarczej dla księgowych.  2011 
Beniok Henryk red.  Rachunkowość w gospodarce rynkowej nauka i praktyka  1997 
Biadacz Renata red. Wybrane problemy teorii i praktyki rachunkowości  2009 
Bień Andrzej, Bień Witold  Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, pożyczkach i kredytach  1991 
Bień Witold red.  Rachunkowość polska  1967 
Bień Witold  Czytanie bilansu przedsiębiorstwa  1991 
Bień Witold  Historia organizacji księgowych w Polsce  2007 
Bień Witold  Komentarz do ramowego planu kont  1954 
Bień Witold  O czym informuje bilans przedsiębiorstwa przemysłowego  1970 
Bień Witold  Rynek finansowy  2003 
Bień Witold  Rynek papierów wartościowych  1992 
Bień Witold  Stulecie warszawskich organizacji księgowych  2007 
Bień Witold  Zarzadzanie finansami w przedsiębiorstwie  1992 
Borowiecki Ryszard red.  Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja  1999 
Borowiecki Ryszard red.  Zarządzanie procesowe  2011 
Borys Tadeusz red.  Rola wyższych uczelni w edukacji dla ekorozwoju  2003 
Brol Jan  Prawo cywilne, wybrane zagadnienia  2004 
Brol jan  Prawo cywilne - wybrane zagadnienia  2007 
Brol Jan  Prawo o działalności gospodarczej  1997 
Brol Jan  Prawo przedsiębiorców - podstawy prawne działalności  2009 
Brol Jan  Prawo przedsiębiorców - podstawy prawne działalności gospodarczej  2004 
Brol Jan  Propedeutyka prawa  2008 
Brol Jan  Propedeutyka prawa  2002 
Brol Jan  Przedsiębiorcy Podejmowanie działalności gospodarczej ogólna charakterystyka  1999 
Brol Jan  Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł III Księgowość zarobkowa  1998 
Brol Jan  Status i ustawowe zadania biegłego rewidenta  2001 
Brol Jan  Wybrane zagadnienia z prawa pracy  2004 
Brzezin  Włodzimierz Ogólna teoria współczesnej rachunkowości  2006 
Buk Halina red. Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości  2009 
Capiga Mirosława  Finanse banków  2005 
Cebrowska Teresa red.  Normy prawne i zawodowe rachunkowości  2000 
Cecelski Tomasz  Prawo celne oraz podstawy INTRASTAT, VAT i podatku akcyzowego  2009 
Chołaj Henryk  Ekonomia polityczna globalizacji  2003 
Cicha Agnieszka  Rachunkowość finansowa z elementami rachunku kosztów i sprawozdawczości finansowej  2011 
Cicha Agnieszka  Sporządzanie sprawozdania finansowego i zamknięcie ksiąg rachunkowych  2007 
Ciompa Paweł  Zarys ekonometryi i teoryja buchalteryi  1910 
Ciupek Bożena  Finanse publiczne  2006 
Ciupek Bożena  System finansów publicznych  2008 
Ciupek Bożena, Famulska Teresa  Sektor finansów publicznych.  2012 
Czerny Janusz red.  Prace naukowe  2002 
Czerny Janusz  Rachunkowość przedsiębiorstw w szczególnych sytuacjach  2006 
Czerska Małgorzata red.  Zarządzanie zasobami ludzkimi, cz. II  2011 
Czubryta Zygmunt red.  Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw handlowych  1979 
Dariusz Tadeusz Dziuba  Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej  2001 
Deliś Jan  Problematyka prawa karno-skarbowego  2002 
Dębski Stanisław  Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw  1998 
Dobrowolski Paweł  Podstawy analizy finansów firm z ćwiczeniami w Excelu  1999 
Doraczyński Jezry, Troszczyński Tadeusz  Księgowi w Polsce  1965 
Dudek Józef, Messner Zbigniew  Rachunkowość finansowa, cz. I  1997 
Dworzecki Zbigniew red.  Kontekst strategiczny  2011 
Dziawgo Danuta  Finanse przedsiębiorstwa istota-narzędzia-zarządzanie  2011 
Dziawgo Danuta  Finanse przedsiębiorstwa istota-narzędzia-zarządzanie  2011 
Dziawgo Danuta  Rynek finansowy  2012 
Dziawgo Danuta  Rynek finansowy - istota - instrumenty - funkcjonowanie  2007 
Dziedziczak Ignacy red.  System rachunkowości wspomaganej komputerem  1999 
Dzięgielewski Jan  Rachunek i kalkulacja zasadnicze elementy  1948 
Edward Kosakowski  Wybrane zagadnienia ogólne prawa podatkowego i karnego skarbowego  2006 
Etel Leonard  Podatki obciążające koszty działalności gospodarczej  2003 
Fedak Zdzisław red.  Zasady prowadzenia rachunkowości w krajach zachodnich  1989 
Fedak Zdzisław  Długoterminowe umowy o roboty budowlane  2001 
Fedak Zdzisław  metody i technika rewizji sprawozdań finansowych  1998 
Fedak Zdzisław  Normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta a MSRF  2003 
Fedak Zdzisław  Rewizja rocznych sprawozdań finansowych, cz. II  1996 
Fedak Zdzisław  Wewnątrzzakładowy rozrachunek gospodarczy w przedsiębiorstwie przemysłowym  1984 
Fedak Zdzisław  Zakończenie badania sprawozdania finansowego  1998 
Fiedor Bogusław, Hockuba Zbigniew red. Nauki ekonomiczne wobec wyzwań współczesności  2009 
Frendzel Maciej  Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych  2010 
Frendzel Maciej  Rachunkowość instrumentów finansowych w świetle regulacji krajowych i międzynarodowych  2010 
Frendzel Maciej, Ignatowski Radosław  Najnowsze zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej  2012 
Gabrusewicz Wiktor red.  Rachunkowość finansowa cz. II  2005 
Gabrusewicz Wiktor red.  Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów  2011 
Gabrusewicz Wiktor red.  Rachunkowość finansowa, cz. II  2006 
Gabrusewicz Wiktor red.  Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych.  2012 
Gabrusewicz Wiktor  Rachunkowość finansowa  2008 
Gabrusewicz Wiktor  red. Rachunkowość finansowa  2008 
Gabrusewicz Wiktor Audyt sprawozdań finansowych  2010 
Gertruda Świderska red.  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza  2004 
Gilewicz Bronisław red.  Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw gospodarczych  1979 
Glinka Beata  Projektowanie organizacji  2006 
Gmytrasiewicz Maria red.  Polska szkoła rachunkowości  2004 
Godlewska Jadwiga red.  Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych.  2011 
Gorczyńska Maria  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw  2006 
Gorczyńska Maria  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw  2008 
Gorczyńska Maria, Znaniecka Krystyna  Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw  2008 
Górczyńska Maria  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw  2006 
Gregor Bogdan  e-Commerce  2002 
Grzesikiewicz Zbigniew  Utrata wartości aktywów kwalifikacja i wycena  2003 
Grzesikiewicz Zbigniew, Molenda Waldemar  Zbiór zadań dla słuchaczy kursów przygotowujących się do egz. na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych 2002 
Guzowski Tadeusz  Organizacja ewidencji przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu  1965 
Hancewicz Radosław  50 lat O/O w Białymstoku  2007 
Hass-Symotiuk Maria red.  Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej  2006 
Hejnar Jerzy  Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały  2004 
Hejnar Jerzy, Micherda Bronisław  Aktywa pieniężne, rozrachunki i kapitały  2001 
Hejnar Jerzy, Micherda Bronisłąw  Kapitały własne, aktywa pieniężne i rozrachunki  2011 
Helin Ander, Kowalski Rafał red.  Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych  2010 
Idzikowska Gabriela, Owczarek Zofia  Badanie sprawozdań finansowych w środowisku informatycznym  1998 
Ignatowicz Małgorzata, Kosakowski Edward  Wybrane zagadnienia ogólne prawa podatkowego  2002 
Iskra Irena  Wzorcowy plan kont  2009 
Jabłoński Mariusz  Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy.  2009 
Jagieliński Marian  Problemy ewidencji obrotu towarowego i rozrachunków z tytułu dostaw  1968 
Jałowiecka-Madeja Sylwia  Niefinansowe aktywa trwałe  2007 
Jałowiecka-Madeja Sylwia  Niefinansowe aktywa trwałe według międzynarodowych Standardów Rachunkowości  2007 
Jankowski Adam  Instrumenty finansowe (wybrane zagadnienia)  2002 
Jantoń-Drozdowska Elzbieta  Uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych u progu XXI wieku  2000 
Jantoń-Drozdowska Elżbieta  Uwarunkowania działalności podmiotów gospodarczych u progu XXI wieku  2000 
Janusz Czerny  Rachunkowość w cyklu życia przedsiębiorstw  2008 
Jaruga  Alicja Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej 2009 najnowsze zmiany  2009 
Jaruga Alicja red.  Jednostkowe sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości MSSF/MSR  2005 
Jaruga Alicja red.  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice  2004 
Jaruga Alicja red.  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej  2004 
Jaruga Alicja red.  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza  1998 
Jaruga Alicja red.  Rachunkowość zarządcza  2010 
Jaruga Alicja red.  Współczesne problemy rachunkowości  1991 
Jaruga Alicja  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne  2006 
Jemioło Tadeusz, Rojek Piotr red.  40 lat minęło... Katowice  1997 
Kacymbekow, Szepel  Nursułtan nazarbajew  2004 
Kalinowski Jacek  Kontrakty długoterminowe w praktyce  2012 
Kalinowski Jacek  Kontrakty długoterminowe w praktyce  2012 
Kaliński Henryk  80 lat organizacji księgowych w Polsce  1988 
Kamela-Sowińska Aldona red.  Przedsiębiorstwo na wspólnym rynku europejskim  2006 
Kamela-Sowińska Aldona  Restrukturyzacja jako proces podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa  1995 
Kamela-Sowińska Aldona  Wycena przedsiębiorstw i ich mienia  2006 
 Kamela-Sowińska Aldona red.  Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej  2002 
Kamela-Sowińska Aldona red. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej i MSR  2010 
Kamela-Sowińska Aldona red. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza  2010 
Kamela-Sowińska Aldona red. Zaawansowana rachunkowość finansowa - wybrane zagadnienia, cz. I  2010 
Kamiński Włodzimierz  Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii  2000 
Karczykowski Alojzy, Borkowska Maria  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe dokumentowanie w praktyce  1996 
Karmańska Anna red.  Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń  2003 
Kasprzak tadeusz red.  W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa  2006 
Kądziołka Jerzy  Wybrane tezy orzecznictwa z zakresu pracowniczej odpowiedzialności materialnej  1986 
Kęsik Adam  Rachunkowość finansowa  2004 
Kęsik Adam  Zbiór zadań z rachunkowości  2007 
Kęsik Adam  Zbiór zadań z rachunkowości do szkolenia samodzielnych księgowych  2002 
Kęsik Adam  Zestaw ćwiczeń z rachunkowości do modułów I-VII  1999 
Kisielewski Tadeusz  Nowoczesne metody rewizji ksiąg i bilansów  1947 
Kisielnicki Jerzy  Rola technologii informacyjnej w doskonaleniu systemów zarządzania  2006 
Klimas Romana red.  Wybrane zagadnienia rachunkowości  1969 
Kmiotek Antoni red.  Ramowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw  1952 
Koc Stanisław, Waślicki Tadeusz  Zakładowy plan kont dla spółek prawa handlowego od 2002 roku  2001 
Kołaczyk Zdzisław  Ewidencja aktywów trwałych  2005 
Kołaczyk Zdzisław  Ewidencja aktywów trwałych  2007 
Kołaczyk Zdzisław  Księgowość zarobkowa  2001 
Kołaczyk Zdzisław  księgowość zarobkowa  2005 
Kołaczyk Zdzisław  Księgowość zarobkowa (ewidencja wynagrodzeń)  2002 
Kołaczyk Zdzisław  Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł V Ewidencja rzeczowych i fin. składników majątku trwałeg o 1997 
Kosacka-Łędzewicz Dorota  VAT po zmianach od 1 czerwca 2005 roku  2005 
Kosak Teresa, Piotr Nawrocki red. 50 lat Oddziału Kieleckiego  2007 
Kosakowski Edward  Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych 2008  2008 
Kosakowski Edward  Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych  2006 
Kosakowski Edward  Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych  2008 
Kosakowski Edward  Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych w 2006 r  2006 
Kosakowski Edward  Materialne prawo podatkowe  1997 
Kosakowski Edward  Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej  2007 
Kosakowski Edward  Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej w 2009 roku  2009 
Kosakowski Edward  Podatek dochodowy od osób fizycznych  2003 
Kosakowski Edward  Podatek dochodowy od osób fizycznych  1998 
Kosakowski Edward  Podatek dochodowy od osób fizycznych  1999 
Kosakowski Edward  podatek od towarów i usług  2003 
Kosakowski Edward  Podatek od towarów i usług (VAT) po 1 maja 2004 r.  2004 
Kosakowski Edward  Podatek od towarów i usług - konstrukcja i funkcjonowanie  2010 
Kosakowski Edward  Podatek od towarów i usług VAT w 2006 roku  2006 
Kosakowski Edward  Podatek od towarów i usług VAT w 2009 roku  2009 
Kosakowski Edward  Podatki dochodowe w obrocie gospodarczym - wybrane zagadnienia  2010 
Kosakowski Edward  Podatki pośrednie Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy oraz od gier w 2002 roku  2002 
Kosakowski Edward  Podatki pośrednie Podatek od towarów i usług Podatek akcyzowy oraz podatek od gier  1998 
Kosakowski Edward  Podatki pośrednie podatek od towarów i usług podatek akcyzowy oraz podatek od gier w 2002 roku  2002 
Kosakowski Edward  Prawo podatkowe i karne skarbowe - wybrane zagadnienia  2008 
Kosakowski Edward  Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł III Księgowość zarobkowa  1997 
Kosakowski Edward  Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł IV Księgowość materiałowa i towarowa  1997 
Kosakowski Edward  Wybrane zagadnienia ogólne prawa podatkowego i karnego skarbowego  2006 
Kosakowski Edward, Hrebin Ewa  Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej oraz obowiązki płatników podatku dochodowe  2004 
Kosakowski Edward, Hrebin Ewa  Zmiany w 2002 roku w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych oraz w podatku od towar  2002 
Kosakowski Edward, Ignatowicz Małgorzata  Wybrane zagadnienia ogólne prawa podatkowego  2003 
Kostur Maria red. Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości  2009 
Kotowicz-Jawor Joanna red. GOW - wyzwanie dla Polski  2009 
Kowalik tadeusz  Systemy gospodarcze, efekty i defekty reform i zmian ustrojowych  2005 
Kozak Piotr red.  X-lecie Koła naukowego Rachunkowości  2009 
Kozłowska Hanna  Europejski fundusz społeczny 2007-2013  2007 
Kozłowska Hanna  Europejski fundusz społeczny 2007-2013. Od projektu do audytu.  2008 
Kozłowska Hanna  Podatki dochodowe i VAT, cz. I  2009 
Kozłowska Hanna  Podatkowe aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych  2009 
Kozłowska Hanna  Podatkowe aspekty zamknięcia ksiąg rachunkowych  2010 
Kozłowska Hanna  Waluty obce i różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym  2011 
Kozłowska Hanna  Zwrot podatku od wartości dodanej w Unii Europejskiej  2010 
Kozłowska Hanna, Panek Damian  Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT  2010 
Kozłowska Hanna Podatki dochodowe i VAT  2009 
Kozłowski Tomasz  Środki unijne i inne formy pomocy państwa w rachunkowości  2007 
Koźmiński Leon  Ceny jednolite w handlu detalicznym  1946 
Krasiński Zdzisław  Opowieść o 15-leciu Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (1922-2007)  2007 
Krystyna Kubik  Kultura menedżerska  2008 
Krzywda Danuta red.  Rewizja sprawozdań finansowych  2005 
Krzywda Danuta red.  Rewizja sprawozdań finansowych  2012 
Krzywda Danuta  Połączenia spółek i metody konsolidacji - ich wpływ na rachunkowość i sprawozdawczość finansową  2000 
Krzywda Danuta  Rewizja sprawozdań finansowych  2005 
Krzywda Danuta  Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym  2011 
Kusak Aleksander  Płynność finansowa analiza i sterowanie  2006 
Kwasiborski Antoni  Inne usługi biegłego rewidenta  1998 
Kwaśniak Robert  Przepisy prawa celnego  2002 
Kwiatkowski Witold  Organizacja i kontrola gospodarki kasowej w przedsiębiorstwie  1975 
Kwiatkowski Witold  Organizacja i kontrola gospodarki kasowej w przedsiębiorstwie  1968 
Laszlo Lado  Rachunek optymalnego zysku w przedsiębiorstwie  1970 
Liberda Zofia Barbara red. Konwergencja gospodarcza Polski  2010 
Lubińska Hanna  Import usług w polskim systemie podatkowym  2007 
Lubińska Hanna  Sprawozdania finansowe w procesie podziału, połączenia i przekształcenia spółek  2004 
Lubińska Hanna  Sprawozdanie finansowe w procesie podziału, połączenia i przekształcenia spółek  2006 
Lubińska Hanna, Kozłowski Tomasz  Środki unijne i inne formy pomocy państwa w rachunkowości sprawozdawczości i podatkach  2007 
Lubińska Hanna, Małecki Paweł  Inwestycje w podatkach i rachunkowości  2007 
Lulek Tomasz  Zasady rachunkowości kupieckiej, cz.I wiadomości podstawowe  1939 
Łukasik Ryszard  Księgowość pojedyncza dóbr ziemskich w Polsce do XIX wieku jako środek kontroli, analizy i zarządzani  1962 
Łukawer Edward  O tych z najwyższej półki czyli rzecz w sprawie naszego środowiska ekonomicznego  2008 
Majdziak Jerzy, Zaleski Andrzej  Wpływ środowiska komputerowych systemów informacyjnych na ryzyko rewizyjne  2002 
Majewski Jerzy  Informatyka dla logistyki  2002 
Malc Wiktor red.  Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej  1977 
Malc Wiktor red.  Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej  1978 
Malc Wiktor  Pomiar poziomu kosztów w przemyśle  1969 
Matuszewicz Jan  Zbiór zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw  1999 
Matuszewicz Jan, Matuszewicz Piotr  Rachunkowość od podstaw  1991 
Mączyńska Elzbieta red. Polska transformacja i jej przyszłość  2009 
Mączyńska Elżbieta red. Poland's transition and its future  2009 
Messner Zbigniew red.  Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t.I Koncepcje rachunkowości  2006 
Messner Zbigniew red.  Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t.II Analiza standardów rachunkowości  2006 
Messner Zbigniew red.  Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t.III Problemy rachunkowości zarządcze  2006 
Messner Zbigniew  Podstawy rachunkowości  2001 
Messner Zbigniew  Rachunkowość finansowa, cz. I  2007 
messner Zbigniew  Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe  2010 
Messner Zbigniew, Pfaf Józef  Podstawy rachunkowości  1998 
Micherda Bronisław red.  Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych.  2000 
Micherda Bronisław red.  Sprawozdania finansowe i ich analiza  2005 
Micherda Bronisław red.  Sprawozdawczość i rewizja finansowa - kierunki zmian.  2011 
Micherda Bronisław red.  Sprawozdawczość i rewizja finansowa wobec kryzysu ekonomicznego  2009 
Micherda Bronisław  Rachunek kosztów i wyników  2007 
Micherda Bronisław  Rachunek kosztów i wyników  2007 
Micherda Bronisław  Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł II Ewidencja środków pieniężnych rozrachunków i kapitałów  1997 
Micherda Bronisław, Górka Łukasz  Sprawozdania finansowe i ich analiza  2011 
Micherda Bronisław, Jaklik Andrzej  Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł VI Ewidencja kosztów i produktów  1997 
Micherda bronisław, Jaklik Andrzej  Rachunkowość podmiotów gospodarczych, Moduł VII Wynik finansowy i zamknięcie ksiąg  1997 
Misterska-Dragan Barbara  Leasing w księgach rachunkowych i jego prezentacja w sprawozdawczości  2006 
Misterska-Dragan Barbara  leasing w księgach rachunkowych i jego prezentacja w sprawozdawczości  2006 
Molenda Waldemar  Międzynarodowe Standard Rachunkowości i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej  2010 
Molenda Waldemar  MSR i MSSF zadania z rozwiązaniami  2010 
Molenda Waldemar  Obowiązki pracodawcy w związku z reformą ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych  1999 
Mucha Monika  Podatek od czynności cywilnoprawnych i inne podatki kosztowe  2005 
Mucha Monika  Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w 2005 roku  2005 
Naumiuk Tadeusz  Elementy rachunku kosztów  1995 
Naumiuk Tadeusz  Elementy rachunku kosztów na przykładzie przemysłu  1992 
Nowak Alojzy red.  Umowa ubezpieczenia  2007 
Nowowiejska-Fedecka Joanna  Obowiązki sprawozdawcze spółek giełdowych  1998 
Olchowicz Irena, Tłaczała Agnieszka  Różnice kursowe, rozliczenia międzyokresowe, rezerwy, zobowiązania warunkowe w rachunkowości i w pod  2009 
Owoc Jerzy  Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej  1998 
Owoc Jerzy  Podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej  1998 
Paczuła Czesław  kontrola wewnętrzna jako element procesu zarządzania  2002 
Paczuła Czesław  Kontrola wewnętrzna jako element procesu zarządzania  1997 
Paryziński  Zdzisław Buchagalterskij uczet w polskoj narodnoj respublike  1975 
Paszer-Becker Irena  Roczne sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej  1998 
Peche Tadeusz  Metody bilansowe jako podstawa systemów informatycznych gospodarki narodowej  1984 
Piaszczyk Artur  Audytor wewnętrzny  2003 
Płoszajski Tadeusz red.  Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych  1980 
Płoszajski Tadeusz red.  Skorowidz Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych  1980 
Płoszajski Tadeusz  O czym informuje bilans przedsiębiorstwa budowlano-montażowego  1973 
Płoszajski Tadeusz  Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych  1998 
Płowiec Urszula, Orłowicz Witold red.  Bilans płatniczy Polski. Wyzwania i zagrożenia.  2006 
 Pollok Artur red. Olimpiada wiedzy ekonomicznej w perspektywie- historia i teraźniejszość  2007 
Popowska Ewa, Wąsowski Włodzimierz  Rachunkowość bankowa  1995 
Poupa Glilbert  Badanie wyrywkowe - pobieranie prób  1997 
Pyka Irena, Pyka Jan  Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej  1997 
Pyka Irena, Pyka Jan  Elementy ekonomii i ekonomiki przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji  2002 
Remlein Marzena  Połączenie i podział jednostek gospodarczych w świetle polskich i międzynarodowych regulacji bilansowych  2008 
Remlein Marzena  Skonsolidowane sprawozdania finansowe wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości  2010 
Rokita Jerzy  Zarządzanie przedsiębiorstwem  2003 
Rokita Jerzy  Zarządzanie przedsiębiorstwem  1997 
Rowiński N.N.  Budżet państwowy ZSRR  1951 
Rudny Eugeniusz  Księgowość przedsiębiorstw w budowie i zarządów inwestycji  1976 
Rutkowski Krzysztof red.  Logistyka on-line  2002 
Sadowski Zdzisław red.  Kapitał zagraniczny w Polsce  1999 
Samuelson Paul  Ekonomia  2012 
Sawicki Kazimierz  Formułowanie opinii biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym  1998 
Sawicki Kazimierz  Operatywna informacja o kosztach  1974 
Sawicki Kazimierz  Operatywna informacja o kosztach dla potrzeb zarządzania  1966 
Schaff Adam  Teoria formacji społeczno-ekonomicznej  1949 
Sentek Tadeusz  Główne zasady księgowości  1947 
Seredyński Roman  Niefinansowe aktywa trwałe według międzynarodowych standardów rachunkowości  2007 
Skowroński J. red.  prowadzenie i rewizja ksiąg rachunkowych przy technice komputerowej  1990 
Skowroński Józef red.  Leksykon rachunkowości polsko-angielsko-francusko-niemiecki  1992 
Skrzywan Stanisław red.  Mała encyklopedia rachunkowości  1971 
Skrzywan Stanisław red.  Mała encyklopedia rachunkowości  1959 
Skrzywan Stanisław red.  Mała encyklopedia rachunkowości  1961 
Skrzywan Stanisław red.  Mała encyklopedia rachunkowości  1971 
Sobańska Irena red.  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza  2003 
Sobańska Irena red. Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym  2006 
Sojak Sławomir red.  Historia katedr rachunkowości w uczelniach polskich  2011 
Sojak Sławomir red.  Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki  2011 
Sojak Sławomir red.  Słownik biograficzny rachunkowości w Polsce  2007 
Sojak Sławomir  Rachunek kosztów-podstawowe aspekty sprawozdawcze i decyzyjne  2010 
Sojak Sławomit  Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki  2010 
Sopoćko Andrzej red.  Zrównoważony wzrost gospodarczy. Rola polityki finansowej. Polska droga do euro  2006 
Sowa Kazimierz  Zarys nowoczesnych technik rachunkowości  1965 
Sowa Kazimierz  Zasady kontroli ekonomicznej  1950 
Stanisław Rudolf red.  Sektor finansowy - dylematy i kierunki rozwoju  2008 
Surdykowska Stanisława red.  Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej  1985 
Surdykowska Stanisława  Rachunkowość międzynarodowa  1999 
Szumowski Jan, Bohdanowicz Witald  Szczegółowa instrukcja kasowo-rachunkowa dla gmin wiejskich i miast niewydzielonych  1947 
Szurmach Wiesław  Problemy zastosowania w ewidencji maszyn do księgowania ASCOTA  1970 
Szychta Anna  Bibliograficzne Calendarium rachunkowości w Polsce od XVI do XIX wieku  1989 
Szydełko Alfred  Sprawozdawczy rachunek kosztów  2010 
Śliwa Jan, Hajduk-Popławska Krystyna  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa  2006 
Śnieżek Ewa, Wiatr Michał  Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych  2011 
Śnieżek Ewa, Wiatr Michał  Praktyczne aspekty sprawozdawczości przepływów pieniężnych  2011 
Śnieżek Ewa, Wiatr Michał  Raportowanie przepływów pieniężnych w kontekście zmian we współczesnej spraw. finansowej  2011 
Śnieżek Ewy red.  System rachunkowości w nurcie wyzwań XXI wieku  2008 
Świderska Gertruda red.  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza  2008 
Świderska Gertruda red.  Rachunkowość zarządcza  1997 
Świderska Gertruda  Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza  2004 
Świderski Jerzy  Sprawozdania finansowe banków i instytucji finansowych  1998 
Tatur S.  Ewidencja środków trwałych przedsiębiorstwa przemysłowego  1950 
Tendera Paweł  Sprawozdawczość finansów w przedsiębiorstwie Sporządzanie, badanie, weryfikacja  1987 
Treter Jan  Kalkulacja przemysłowa  1947 
Troszczyński Tadeusz red.  Indeks typowych dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych  1977 
Troszczyński Tadeusz red.  Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych  1978 
Troszczyński Tadeusz red.  Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych, I wydanie  1978 
Troszczyński Tadeusz  Wykorzystanie rachunku kosztów do zarządzania  1987 
Turakiewicz Janusz oprac.  VAT ustawa o podatku od towarów i usług  2011 
Turakiewicz Janusz  Polski słownik podatków i rachunkowości 2008  2008 
Tymiński Stanisław  Vademecum finansowe radnego  1988 
Tyrański Władysław red.  Oddział Okręgowy w Krakowie Historia, ludzie, dokonania  2007 
Tyrański Władysław  70 lat organizacji księgowych w Krakowie i Małopolsce  2007 
Urbanowska-Sojkin Elzbieta  Obrót gospodarczy Organizacja i technika  2001 
Urszula Płowiec red.  Polityka gospodarcza a rozwój kraju  2009 
Uryga Józef  40 lat Oddziału Okręgowego w Krakowie  1997 
Uryga Józef  Bankowy plan kont  2000 
Uryga Józef, Kośmider Aleksander  Kontrola gospodarcza w przedsiębiorstwie w warunkach reformy gospodarczej  1988 
Uryga Józef, Kośmider Aleksander  Problemy kontroli gospodarczej  1984 
van Hulle Karel  Perspektywy harmonizacji rachunkowości  1997 
 Wachowiak Piotr  red. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej  2006 
Wachowiak Piotr red.  Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej  2006 
Wachowiak Piotr  Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej  2006 
Wala Franciszek  Finanse zakładów ubezpieczeń  2001 
Wala Franciszek  Finanse zakładów ubezpieczeń  2005 
Walczak Marian  Analiza finansowa w procesie sterowania przedsiębiorstwem  1992 
Walińska Ewa red.  Polska praktyka rachunkowości w kontekście procesu harmonizacji międzynarodowej sprawozdawczości fin  2008 
Wieczorek Ireneusz  Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego  2001 
Wieczorek Ireneusz  Rachunkowość obrotu materiałowo-towarowego  2007 
Wielgórska-Leszczyńska Joanna  rachunkowość w banku komercyjnym  1996 
Wierzbiński Jerzy  Statystyka opisowa  2006 
Winiarska Kazimiera  Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego  2005 
Winter E.  Koszty własne przedsiębiorstwa przemysłowego  1952 
 Wiszniowski Edward Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informacji z systemu r  2009 
Wiszniowski Edward  Badanie ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie przy wykorzystaniu informatycznego  systemu rachunkowego  2009 
Wojas Maria red.  Rachunkowość z elementami etyki zawodowej. Zbiór zadań,  2011 
Wojtyła Jan red.  Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej  2000 
Wolanin Renata  Prawo celne i podstawy podatku akcyzowego wydanie zaktualizowane  2011 
Wolanin Renata  Prawo celne o podstawy podatku akcyzowego  2009 
Zadora Halina  Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce  2005 
Zadora Halina  Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce  2010 
Zawiślanska Izabela red.  Ekonomia w zarysie, zbiór zadań z rozwiązaniami  2012 
Zawiślińska Izabela red.  Ekonomia w zarysie.  2011 
Zboińska Barbara, Lisowski Tomasz  Obroty dewizowe jednostek gospodarczych  1991 
Zieliński P.  O zaciąganiu i określaniu wysokości zobowiązań pieniężnych  1950 
Znaniecka Krystyna  Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw  1997 
Znaniecka Krystyna  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw  2001 
Żor Andrzej  Trzy pokolenia  2007 
  10 lat Krajowej Izby Biegłych Rewidentów  2002 
  1907-1997 Rachunkowość Historia perspektywy  1997 
  20 lat Oddziału Okręgowego w Legnicy  2008 
  25 lat Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Gorzowie Wlkp. 1981-2006  2006 
  40 lat działalności edukacyjnej Centralnego Ośrodka Szkolenia Zawodowego  1999 
  40 lat działalności edukacyjnej COSZ  1999 
  40 lat Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia  1997 
  45 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oo w Toruniu  2005 
  50 lat Oddział Dolnośląski we Wrocławiu  2007 
  50 lat Oddziału w Rzeszowie  2007 
  60 lat ruchu zawodowych księgowych na Wybrzeżu Gdańskim  1994 
  60-lecie Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 1948-2008  2008 
  65 lat organizacji księgowych na Lubelszczyźnie  1995 
  75 lat organizacji księgowych na Lubelszczyźnie  2004 
  90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  1997 
  90 lat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce  2006 
  90-lecie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Zielonej Górze  1997 
  Accounting Standards  1989/90 
  Audyt wewnętrzny  2003 
  Audytor wewnętrzny - spojrzenie praktyczne  2003 
  Badanie ewidencji zapasów materiałów i wyrobów  1972 
  Badanie rachunku kosztów  1970 
  Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, 1973  1974 
  Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, piśmiennictwo 1973  1974 
  Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, piśmiennictwo w latach 1966-1972  1984 
  Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, piśmiennictwo w latach 1966-1972  1984 
  Bibliografia rachunkowości, analizy, kontroli i rewizji, piśmiennictwo w latach 1974-1978  1986 
  Biuletyn jubileuszowy Zielona Góra  1972 
  Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich  2000 
  Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich  2004 
  Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich  2004 
  Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich  2001 
  Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich  2001 
  Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich  2001 
  Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich  2002 
  Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich  2002 
  Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich  2002 
  Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich  2002 
  Biuletyn Krajowej Rady Firm Audytorskich  2003 
  Business administration in Central Europe: challenges, problems and opportunities  2006 
  CIT ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych  2011 
  CMA Learning system Exam review 2013, part I  2013 
  CMA Learning system, Exam Review, part II  2013 
  Czwarta Dyrektywa Siódma Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich Komunikat Komisji Europejskiej  1998 
  Das polnische Recht der Rechnungslegung und Prufung  1997 
  Dwadzieścia lat samorządu biegłych rewidentów  2012 
  Działalność oddziału w Polsce Ludowej  1969 
  Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania  2002 
  Encyklopedia podręczna - prawo na co dzień  1974 
  Etyka biegłego rewidenta w teorii, prawie i praktyce  2007 
  Europejska klasyfikacja działalności  1990 
  Fundusz zakładowy, fundusz za osiągniecia ekonomiczne, fundusz premiowy  1961 
  Global economy - how it works  2006 
  Global economy - how it works Defferent cases, different results  2006 
  Handbook of international education pronouncements  2010 
  Indeks typowych księgowań dla jednostek budżetowych  1977 
  Indeks typowych księgowań dla organów finansowych  1977 
  Indeks typowych księgowań dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych  1969 
  Inne usługi biegłego rewidenta, zasady formułowania dokumentów finalnych  2002 
  International GAAP 2010, volume 1  2010 
  International GAAP 2010, volume 2  2010 
  International GAAP 2013, I-III t.  2013 
  IX zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1965-1967  1968 
  Jednolity plan kont dla przedsiębiorstw państwowych  1949 
  Jubileuszowy rok 1907-1997  1997 
  Katedra Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Katowicach Zarys historyczny  1997 
  Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości t. I i II  2011 
  Kodeks Księgowego  2003 
  Komentarz do typowego planu kont  1959 
  Komentarz do typowego planu kont  1959 
  Kompendium terminów z zakresu finansów2011  19 
  Laureaci nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii i ich wkład do nauki.  2000 
  Lista kontrolna informacji podlegających ujawnieniu zgodnie z MSSF  2006 
  Materiały Zjazdowe O/O Warszawa  2007 
  Materiały dla biegłych księgowych  1965 
  Materiały dla biegłych księgowych  1977 
  Materiały dla biegłych księgowych, część I  1983 
  Materiały dla biegłych księgowych, część II  1983 
  Materiały dla biegłych księgowych, t. II  1981 
  Materiały dla biegłych księgowych, tom I  1981 
  Materiały dla głównych księgowych jednostek i zakładów budżetowych  1973 
  Materiały dla rewidentów  1974 
  Materiały na konferencję poświęconą pamięci prof. Stanisława Skrzywana  2003 
  Materiały na XV zjazd Delegatów  1991 
  Materiały z XIII krajowego zjazdu delegatów  1983 
  Materiały zjazdowe za lata 1995-1998  1999 
  Mała encyklopedia ekonomiczna  1974 
  Mała encyklopedia ekonomiczna  1961 
  Members Handbook Accounting, Auditing and Reporting  1995 
  Members Handbook Constitutional, Ethical, Legal  1995 
  Międzynarodowe Standardy Wyceny  2005 
  Międzynarodowe Standardy Edukacyjne  2009 
  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1994  1994 
  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999  1999 
  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 2001  2001 
  Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Podobieństwa i różnice MSR, US GAAP i polskie przepisy o rachunkowości  2002 
  Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 1996  1996 
  Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005  2005 
  Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej Aneks 2003  2003 
  Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Międzynarodowe wskazówki dotyczące praktyki rewizji fi  2001 
  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, t. 2  2005 
  MSSF 2007, cz. II  2007 
  MSSF 2007, t. I  2007 
  MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 4-Zapasy. Umowy o usługę. Rezerwy. Transakcje ze Sp.  2005 
  MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 5-Podatek dochodowy. Przychody. Rolnictwo.  2005 
  MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 6-Płatności w formie akcji własnych. Świadczenia pracownicze  2005 
  MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 7-Instrumwnty finansowe cz. I  2005 
  MSSF w interpretacjach i przykładach, t. 9-Pozostałe zagadnienia sprawozdawczości finansowej  2005 
  MSSF w interpretacjach i przykładach, t.3 - Aktywa trwałe. Utrata wartości. Leasing.  2005 
  Oddział Okręgowy w Łodzi 50 lat działalności  2007 
  Oddział Wielkopolski w Poznaniu 70 lat działalności  2000 
  Oddział łódzki w 40-leciu 1957-1997  1997 
  Opinia biegłego rewidenta z zastrzeżeniem - studium przypadków  1996 
  Osiemdziesięciolecie ruchu społeczno-zawodowego księgowych w Warszawie oraz Trzydziestolecie działalności  1987 
  PIT ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych  2011 
  podatek VAT po 5 latach obowiązywania nowej ustawy - mat. konferencyjne  2009 
  Podatki 2008/2009  2008 
  Podatki dochodowe  2010 
  Podręczna encyklopedia rachunkowości  1997 
  Polityka wschodnia  2006 
  Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej, orzecznictwo, t. III  2006 
  Prawo ochrony środowiska z praktycznym komentarzem  2008 
  Problemy zarządzania: Finanse i rachunkowość zarządcza  2006 
  Problemy zarządzania: Jakościowe badania organizacji  2006 
  Problemy zarządzania: Zarządzanie i marketing w sektorze ochrony zdrowia  2006 
  Problemy zarządzania: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym  2006 
  Przeciwdziałanie patologiom gospodarczym  2005 
  Przykładowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe 2002 sporządzone zgodnie z MSSF  2002 
  Przykładowe Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe sporządzone zgodnie z MSSF  2004 
  Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa  2007 
  Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro  2007 
  Raport dotyczący przestrzegania Standardów i Kodeksów Rachunkowość i rewizja finansowa  2005 
  Realizacja kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych  2012 
  Rewizja finansowa p nowelizacji ustawy o rachunkowości  2004 
  Rewizja finansowa p wejściu Polski do Unii Europejskiej  2005 
  Rewizja finansowa po wejściu Polski do Unii Europejskiej  2005 
  Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym  2010 
  Rewizja finansowa w obrocie gospodarczym - materiały pokonferencyjne Jachranka 2009  2010 
  Rola, pozycja i odpowiedzialność biegłego rewidenta w Unii Europejskiej  1998 
  Skorowidz przepisów prawnych 1918-1992.  1992 
  Sprawozdanie ogólne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za rok 1962 dla VI zjazdu delegatów  1963 
  Sprawozdanie ogólne z działalności Stowarzyszenia za rok 1963 dla VII zjazdu delegatów  1964 
  Sprawozdanie z XVII krajowego zjazdu delegatów  1999 
  Sprawozdanie za lata 1983-1986  1987 
  Sprawozdanie Zarządu Głównego Stowarzyszenia za rok 1964 dla VIII zjazdu delegatów  1965 
  Stan i perspektywy rewizji finansowej, materiały pokonferencyjne, Jachranka  2012 
  Studia i materiały  2006 
  Transparency in Corporate Reporting  2003 
  Typowy plan kont dla central zjednoczeń  1875 
  Typowy plan kont dla gospodarstw pomocniczych  1987 
  Typowy plan kont dla jednostek badawczych  1975 
  Typowy plan kont dla jednostek budżetowych  1988 
  Typowy plan kont dla małych organizacji społecznych  1975 
  Typowy plan kont dla organizacji społecznych  1975 
  Typowy plan kont dla państwowych biur projektów  1985 
  Typowy plan kont dla państwowych biur projektów  1975 
  Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej  1976 
  Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych  1976 
  typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej  1988 
  Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego  1976 
  Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych  1968 
  Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych  1976 
  Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw przemysłowych  1985 
  Typowy plan kont dla państwowych przedsiębiorstw transportu samochodowego  1975 
  Typowy plan kont dla państwowych szkół wyższych  1988 
  Typowy plan kont dla szkół wyższych  1976 
  Typowy plan kont dla zakładów budżetowych  1987 
  Ustawa o rachunkowości po roku funkcjonowania  1996 
  Vademecum biegłego księgowego  1965 
  VAT ustawa o podatku od towarów i usług  2011 
  Wielka Encyklopedia Powszechna  1962 
  Wokół problemów kształcenia ustawicznego  1999 
  Wskazówki w sprawie badania zasadności założenia kontynuacji działalności przez jednostkę  1998 
  Współczesne problemy analizy ekonomicznej  2006 
  Współczesne problemy analizy ekonomicznej  2006 
  Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948-2008  2008 
  X zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1968-1970  1971 
  XI zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1971-1973  1974 
  XII zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1974-1977  1978 
  XIII krajowy zjazd delegatów sprawozdanie za lata 1978-1982  1983 
  XIV krajowy zjazd delegatów  1987 
  XV krajowy zjazd delegatów  1991 
  XVI krajowy zjazd delegatów  1995 
  XVIII krajowy zjazd delegatów materiały zjazdowe 1999-2002  2003 
  XX lat działalności oddziału zielonogórskiego Stowarzyszenia Księgowych  1977 
  XXX-lecie Studenckiego Koła Naukowego Rachunkowości SIGMA  2008 

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE