OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego

Szanowni Państwo,

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce zaprasza do składania ofert na badanie rocznego łącznego sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Księgowych Polsce za rok obrotowy 2007 w trybie art.64 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U z 2002r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

Sprawozdanie łączne obejmuje swoim zakresem sprawozdania roczne Biura Zarządu Głównego, dwóch jednostek organizacyjnych Zarządu Głównego i 26 oddziałów okręgowych.

Badaniu przez biegłego rewidenta poddane byłyby sprawozdania roczne Biura Zarządu Głównego, Centralnego Ośrodka Szkolenia Zawodowego i 3 oddziałów okręgowych wskazanych przez zleceniodawcę oraz sprawozdanie łączne.

Przewidywany termin wykonania usługi do dnia 30.04.2008r.

Oferty prosimy składać do dnia 30.10.2007r. Prosimy o przedstawienie w przesyłanych ofertach, oprócz danych identyfikujących oferenta - zawartych we wpisie do KRS, informacji na temat posiadanego doświadczenia w dziedzinie badań sprawozdań finansowych, a także portfela klientów. Ponadto zwracamy się z uprzejmą prośbą o zawarcie w ww. ofertach oświadczenia o bezstronności i niezależności, o której mowa w art. 66 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Prosimy również o przybliżone określenie terminu, kiedy Państwo mogliby rozpocząć badanie.

Szczegółowych informacji udziela:
Główny Księgowy - Zastępca Dyrektora Biura Zarządu Głównego
p. Ewa Sender,
nr tel. 622-77-80

 


Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE