OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Seminarium konsultacyjne projektu standardu MSSF dla MŚP

W dniu 17 września 2007 r. w hotelu Westin w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zorganizowało seminarium konsultacyjne poświęcone projektowi „Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw" (MSSF dla MŚP). Głównym prelegentem był przedstawiciel Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Dr Paul Pacter, Dyrektor ds. Standardów dla MŚP, który dokonał prezentacji wydanego niedawno przez IASB projektu standardu. Polska jest jednym z krajów biorących udział w ogólnoświatowej dyskusji na temat przydatności i możliwości przyjęcia rozwiązań zaproponowanych w projekcie.

Spotkanie poprowadził prof. dr. hab. Zbigniew Luty - przewodniczący Rady Naukowej SKwP. W seminarium udział wzięło ok. 70 osób, wśród których znaleźli się księgowi, biegli rewidenci, przedstawiciele Ministerstwa Finansów, praktycy związani z sporządzaniem i oceną sprawozdań według pełnych MSSF, przedstawiciele firm audytorskich, przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz środowisk akademickich i dziennikarze.

Wystąpienie Paula Pactera szczegółowo przedstawiające działania IASB w zakresie opracowywania standardu MSSF dla MŚP, charakterystykę oraz zawartość projektu standardu spotkało się z żywym zainteresowaniem uczestników. Głos w dyskusji na temat projektu zabierali w kolejności: w czasie sesji I: Waldemar Lachowski- reprezentujący Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, dr Zdzisław Fedak - Redaktor Naczelny miesięcznika „Rachunkowość", członek Rady Naukowej SKwP, Jacek Gdański - Zastępca Dyrektora Departamentu Rachunkowości w Ministerstwie Finansów. Sesja I zakończyła się przerwą kawową, po przerwie głos zabrała prof. dr hab. Alicja Jaruga, członek Rady Naukowej SKwP, Artur Sierant - prezes firmy Notoria Serwis oraz Prezes Zarządu Stowarzyszenia XBRL Polska, Agnieszka Ostaszewicz- Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów dla MŚP oraz prof. Gertruda Świderska, członek Rady Naukowej SKwP i Franciszek Plichta - Prezes Zarządu Oddziału SKwP w Gorzowie Wielkopolskim.

Projekt standardu spotkał się z konstruktywną krytyką polskiego środowiska, które wskazało na jego braki w zakresie rozwiązania niektórych aspektów rachunkowości MŚP, niekiedy zbytnią złożoność, koszty związane z jego stosowaniem przez bardzo małe firmy zarządzane jednoosobowo. Przedstawiono także powszechnie cytowane opinie, że standard nie zostanie przyjęty do stosowania na poziomie UE. Stanowiska dyskutantów zaprezentowane w czasie seminarium konsultacyjnego posłużą SKwP do sformułowania uwag do projektu MSSF dla MŚP, które zostaną przesłane do ISAB.

Intencją IASB jest opracowanie standardu, który w jak najpełniejszy sposób będzie odpowiadał potrzebom MŚP, dlatego ważnym elementem doskonalącym projekt standardu będą wyniki przeprowadzonych badań praktycznych w przedsiębiorstwach będących obszarem zainteresowania twórców standardu. IASB chce zakończyć te badania do końca 2007 r., a wydanie ostatecznej wersji standardu jest planowane na II połowę 2008 r.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE