OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Nowy projekt: UKIE - Wzmocnienie udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z przygotowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej projektem pod tytułem:

Wzmocnienie udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE

W projekt zaangażowane są następujące strony:

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE), odpowiedzialny za wypracowanie koncepcji i przygotowanie projektu oraz za wdrożenie projektu oraz Królestwo Norwegii, odpowiedzialne za dofinansowanie w 80 proc. kosztów realizacji projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Celem projektu jest zachęcenie partnerów społecznych i gospodarczych do formułowania i wyrażania opinii na temat propozycji Komisji Europejskiej (legislacyjnych i pozalegislacyjnych) oraz lepsze zdefiniowanie interesu Polski w danym procesie legislacyjnym.

Projekt zakłada, że beneficjentami powyższych działań będą organizacje społeczne i gospodarcze (stowarzyszenia, fundacje, inne). Z pomocy w ramach programu nie mogą korzystać przedsiębiorcy, partie polityczne oraz organizacje afiliowane, kościoły i związki wyznaniowe oraz fundacje skarbu państwa.

tabela nr 1 „Cel i sposoby działania" źródło UKIE


Główną ideą projektu jest refundacja części kosztów zakupu ekspertyz dotyczących propozycji Komisji Europejskiej. Poziom refundacji ustalono na poziomie 80% kosztów zakupu ekspertyzy, jeżeli ekspertyza dotyczy zagadnienia priorytetowego dla rządu oraz jej koszt nie przekracza 10 tys. zł. W pozostałych przypadkach do 50 proc. kosztów, przy czym maksymalna wartość dofinansowania ustalona została na poziomie 15 tys. zł. Maksymalny koszt ekspertyzy nie został ograniczony kwotowo.
Terminy realizacji projektu ustalono na w ramach czasowych 3 października 2007 r. - 31 grudnia 2008 r. Oferty dotyczące danej propozycji KE można składać od momentu jej zamieszczenia na stronie www.debata.ukie.pl . Nadsyłanie wniosków powinno nastąpić w pierwszym miesiącu każdego kwartału realizacji projektu. Pierwszy nabór ekspertyz został ustalony do końca października 2007 r. natomiast ostatni nabór na października 2008 r.

 


Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE