OddziałyStowarzyszenie Księgowych
w Polsce jest
od 1989 r. członkiem
Międzynarodowej Federacji
Księgowych (IFAC)
IFAC International Federation
of Accountants (IFAC)

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (IESBA) , niezależny organ Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), wydała projekt zawierający propozycje wzmocnienia dwóch wymogów niezależności zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowych Księgowych IFAC. Przedstawione propozycje odnoszą się do świadczenia usług audytu wewnętrznego na rzecz klienta będącego jednostką zainteresowania publicznego oraz zabezpieczeń, które są wymagane, gdy wynagrodzenie z tytułu usług badania tego klienta przekraczało 15 procent całości dochodów, co stanowi zagrożenie dla niezależności. Projekt dotyczy zagadnień, które były już poddane pod debatę publiczną w lipcu 2007 ale powinny zostać pogłębione w obszarach usług audytu wewnętrznego oraz odnośnej wysokości wynagrodzenia pochodzącego od jednego klienta badania.

Ponownie przedstawiony projekt zawiera dwie kluczowe propozycje. Pierwsza z nich zakazuje niezależnym biegłym rewidentom świadczenia usług audytu wewnętrznego w zakresie kontroli wewnętrznej, systemów finansowych lub sprawozdań finansowych na rzecz klienta badania, który jest jednostką zainteresowania publicznego, co wzmocniłoby bardziej ich obiektywizm podczas przeprowadzania badań. Druga propozycja wymaga, aby przegląd przed lub po wydaniu sprawozdania finansowego został dokonany przez zawodowego księgowego nie będącego członkiem firmy audytorskiej w przypadku, gdy wynagrodzenie uzyskane od klienta badania będącego jednostką zainteresowania publicznego przekracza w ciągu dwóch kolejnych lat 15 procent całości dochodów firmy audytorskiej. Propozycja ta stwarza ważne zabezpieczenie przed zagrożeniem niezależności pojawiającym się, gdy firma otrzymuje znaczącą część wynagrodzenia od jednego klienta.Uwagi do projektu można nadsyłać do 31 sierpnia 2008 r.

Polecamy

 • Serwis informacyjny dla członków
 • Świat Księgowych
 • Kaledarium
 • Raport AK17
 • Reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji - NOCLAR
 • Filmy
 • Folder SKwP
 • Współpraca

 • Obchody Dnia Księgowego
 • Wydawnictwo RACHUNKOWOSC
 • PIBR
 • KSR
 • PTE